Nowa definicja PEP – RCA – Ustawa AML 2018

Nowa definicja PEP wedle ustawy AML z 2018 roku

W dniu 12 kwietnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana treść nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu . (zwana dalej Ustawą AML)

Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r., czyli tzw. IV Dyrektywy AML.

Nowa ustawa zmienia dotychczasową definicję osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Zmiana istotna jest o tyle,  że wedle nowej ustawy AML do grona tych osób zaliczać należy również osoby zamieszkujące na terenie kraju instytucji obowiązanej.

W przypadku Polski chodzi oczywiście osoby pełniące funkcję publiczne na terenie naszego kraju

 

Artykuł 46 ustawy AML precyzuje szczegółowo zakres działań jakie należy podjąć w przypadku gdy badana osoba (klient) jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Przykładowo jest to konieczność uzyskania akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych czy podjęcie środków odpowiednich w celu ustalenia źródło majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz intensyfikacja stosowanych środków Bezpieczeństwa Finansowego

 

Co więcej- powyższe obowiązki  nie dotyczą tylko osób zajmujących bezpośrednio eksponowane stanowisko polityczne ale również osób znanych jako bliscy współpracownicy oraz członków rodziny tej osoby.

 

W katalogu definicji osób będących bliskimi współpracownikami mamy wymienione następujące przypadki:

  • są to osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub lub trustów, jeżeli zajmują to stanowisko wspólnie z osobą będącą na stanowisku eksponowanym politycznie lub utrzymują inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • poza tym do grona tych osób zaliczamy osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów to o których wiadomo że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne

 

Powyższe definicje nakładają więc obowiązek badania nie tylko osoby będącej na stanowisku eksponowanym ale również członków rodziny do których zaliczamy małżonka, dzieci oraz rodziców i jeżeli każda z tych osób jeżeli którakolwiek z tych osób posiada podmiot prawny (wspólnie lub samodzielnie) którego beneficjentem rzeczywistym jest osoba na eksponowanym stanowisku politycznym należy podając takie same działania jakby podmiot należał bezpośrednio do PEPa.

Jak badać relacje PEPa, członków rodziny i jego bliskich współpracowników ?

 

Aby spełnić wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie zapewnienia należytej staranności przy stosowaniu procedur AML w kontekście badania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz członków rodziny tych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i bliskich współpracowników Należy dysponować następującą wiedzą:

W przypadku badania osobowości prawnych , jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych i trustów

  1. Należy znać wszystkich beneficjentów rzeczywistych tego podmiotu
  2. Każdy z poznanych beneficjentów rzeczywistych powinien być badany pod kątem statusu PEP oraz czy nie jest członkiem rodziny PEP lub bliskim współpracownikiem PEP
  3. W każdym z wymienionych w pkt 2 przypadków należy stosować przepisy art 46 ustawy AML

 

Które dokładne stanowiska należy brać pod uwagę badając PEP ?

Odpowiedź na to pytanie nie jest trywialna – ustawa AML podaje 9 podstawowych kategorii PEP.

Lista stanowisk przypisanych do  tych dziewięciu kategorii wymienionych jest bardzo długa. Wiele kontrowersji budzi

Zebraliśmy tę wiedzę w formie kilku artykułów dotyczących :

Kategorii nr 6 do której zaliczamy: ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

Kategorii nr 9 do której zaliczamy: dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej

Jak sprawdzić status PEP  ?

Aby sprawdzić status PEP weryfikowanej osoby podczas nawiązywania relacji (screening) czy później wypełniając obowiązek okresowych analiz klienta – można posłużyć się narzędziem dostępnym w ramach platformy usługowej HyperFlow, dostępnej pod adresem: http://hyperflow.eu.

Narzędzie IT do weryfikacji PEP status - Lista PEP

 

Jak pozyskać RCA dla PEP – polecane sposoby

Jeżeli zastanawiają się Państwo jak sprawdzić status PEP RCA (Relatives and Close Associates) czyli potwierdzić, że osoba jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem to uprzejmie informujemy, że już wkrótce dostępny będzie nowy moduł na platformie HyperFlow – pozwalający na weryfikację RCA PEP. Więcej na ten temat znają Państwo na witrynie poświęconej polskiej wersji produktu: http://aml.waw.pl

 

Serdecznie zapraszamy