Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest PEPem?

W związku z wejściem w życie ustawy AML z dnia 1 marca 2018 roku, wśród instytucji obowiązanych pojawiają się wątpliwości związane z zaliczaniem niektórych stanowisk publicznych do grona stanowisk eksponowanych politycznie (PEP).

W niniejszym opracowaniu postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

Czy należy weryfikować status PEP Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ?

Kierownik urzędu terenowego organu rządowej administracji specjalnej pod lupą.

W poprzednim artykule (link tutaj) zajęliśmy się tematyką podziału administracji w Polsce, który ma znaczący wpływ na interpretację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przypomnijmy, że PEPami, czyli osobami zajmującymi eksponowane stanowisko są między innymi “dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej”. Kluczową kwestią jest więc, które organy rządowej administracji należą do administracji specjalnej.

Co to jest administracja specjalna?

Organami administracji specjalnej, inaczej niezespolonej, są urzędy, które podlegają ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Upraszczając, chodzi nam więc o osoby, których bezpośrednim zwierzchnikiem jest minister lub kierownik państwowej jednostki szczebla centralnego. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.0.2234 ) zostały wymienione organy administracji specjalnej:

 

“Art. 56.

  1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:

1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;

2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;

3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;

4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;

6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;

7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

8) dyrektorzy urzędów morskich;

9) dyrektorzy urzędów statystycznych;

10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;

11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;

12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;

13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;

14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;

15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska”.

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, stanowisko eksponowane?

Już powyżej przytoczony fragment ustawy, dotyczący organizacji administracji w województwach wyklucza Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z grona PEP jednak aby utwierdzić się, że nasz inspektor nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko i nie trzeba stosować wobec niego szczególnych środków ostrożności, możemy przytoczyć fragment ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. “Prawo budowlane”, w której znajdziemy przepisy na temat powołania i odpowiedzialności Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:

 

“Art. 83. 2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego“,

oraz

“Art. 86. 1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego”.

 

Podsumowując, Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego powołuje starosta i jemu też urząd ten podlega. Starosta natomiast nie jest kierownikiem jednostki centralnej, dlatego bezapelacyjnie można uznać, że Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zalicza się do grona osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne.