Czy WITD jest PEPem ?

Czy Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest PEPem?

Kto w Polsce jest PEPem?

Definicja osoby eksponowanej politycznie, inaczej zajmującej eksponowane politycznie stanowisko, potocznie zwanej PEPem jest zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednak wciąż przysparza wielu kontrowersji w zakresie kto faktycznie jest PEPem, a kto PEPem nie jest.

Kierownik urzędu terenowego organu rządowej administracji specjalnej. Kto to taki?

Najwięcej rozbieżności w interpretacji pociąga za sobą ostatni podpunkt punktu 11. art. 2. ustawy, dotyczący “dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej”.

 

O listach urzędów naczelnych i centralnych organów państwowych pisaliśmy już tutaj, dzisiaj natomiast zajmiemy się ostatnią grupą wymienioną w tym podpunkcie, a mianowicie kierownikami urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

 

Rozważania zaczniemy od sprecyzowania jak jest podzielona administracja rządowa w Polsce, ponieważ tu leży sedno problemu i odpowiedź na tytułowe pytanie.

Terenowa administracja rządowa w Polsce jest podzielona na administrację zespoloną i niezespoloną, czyli specjalną. Ponieważ interesują nas tylko kierownicy urzędów administracji specjalnej, doprecyzujmy, co różni te dwie gałęzie administracji.

Co to jest administracja niezespolona?

Do administracji niezespolonej należy zaliczyć terenowe organy administracji rządowej, które są podporządkowane ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Ich bezpośrednim zwierzchnikiem nie jest więc wojewoda. Posiada on wyłącznie wobec tych organów uprawnienia koordynacyjne i kontrolne w pewnym zakresie, jednak szereg kompetencji, jakie mu przysługują, ma charakter niewładczy.

Co to jest administracja zespolona?

Zespolona administracja rządowa to zbiór wszystkich organów administracji państwowej, które w sposób bezpośredni podlegają jednemu organowi o kompetencji ogólnej – wojewodzie. Z powyższego wynika, że osobami na eksponowanych stanowiskach są wyłącznie kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji, które wojewodzie nie podlegają.

 

I tu przychodzi nam z pomocą ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W art. 78. pkt 3. w/w ustawy zawarta jest informacja na temat jednostek bezpośrednio podległych wojewodzie:

 

“Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzone na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się delegaturami urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.”

 

W związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego jest organem administracji zespolonej i podlega wojewodzie, a co za tym idzie Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego PEP’em nie jest.

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska vs. regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska

Organami administracji zespolonej są komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, tak więc PEPami również NIE są:

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendant Wojewódzki Policji,
 • Kurator Oświaty,
 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

W art. 56. pkt 1. wyżej już wspomnianej ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie została nakreślona lista kierowników organów niezespolonej administracji rządowej, która obejmuje:

 

 • szefów wojewódzkich sztabów wojskowych,
 • wojskowych komendantów uzupełnień,
 • dyrektorów izb administracji skarbowej,
 • naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych,
 • dyrektorów okręgowych urzędów górniczych i dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
 • dyrektorów okręgowych urzędów miar,
 • dyrektorów okręgowych urzędów probierczych,
 • dyrektorów urzędów morskich,
 • dyrektorów urzędów statystycznych,
 • dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej,
 • granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii,
 • komendantów oddziałów Straży Granicznej,
 • komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej,
 • okręgowych inspektorzy rybołówstwa morskiego,
 • państwowych granicznych inspektorów sanitarnych,
 • regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

 

Kontrowersyjnym wydaje się fakt, iż o ile Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska PEPem nie jest, to regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska PEPami już są, co wynika z wyżej przytoczonych ustaw.