Definicja PEP – Kim jest osoba eksponowana politycznie

Osoba eksponowana politycznie w Polsce

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. nowej ustawy AML  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 zaliczamy:

  •  szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów
  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów
  • członków organów zarządzających partii politycznych,
  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  •  członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
  • ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  • dyrektorów, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Polska Lista PEP – wielokrotne wyniki dla zapytania Jarosław Kaczyński – bez precyzowania miasta

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://polskielistypep.pl/ na której oferowana jest usługa weryfikacji statusy PEP podanej osoby.